HAT SANATININ TIBBÎ FAYDALARI

Ömrünü ilme ve hakîkate hasretmiş, âdetâ bezletmiş Ankara'daki Âşiyân Sahâf'ın sâhibi, bir Büyük Üstâd, Sultânu's Sahâfîn Etem Coşkun Hoca'mızla yaptğımız mühim ve çarpıcı bir muhâvereden bahsedeceğim.

 

Üstâd'ın facebook sayfasında paylaştığı "Osmanlıca Okumak Bir İmtiyazdır" başlıklı yazısına atfen benim kelâmlarım şöyle olmuştu:

Prof. Mehmet Kanar hocamın sayfasında geçen hafta rastlamıştım, ba'zı yeni yetmeler (veya kendine âlim süsü veren kişiler de olabilir tam teferruatlı bakmadım), "millet dilden ne anlar, alayı ebleh" türünden yakışıksız ve küçümseyici ithamlarda bulunmuşlar, beğeni de almış. 

Şimdi bu lisân tahribatı bugünkü mes'ele değil ki. Millete dayatılan rejim dili tâ 30'lu yıllarda Müslüman halkın İslâm'la bağını koparmak için oluşturulan maksadlı bir proje idi. İnsanı köksüzleştirmek için el atılması gereken ilk yol dilden geçmiyor mu, Etem Hocam ve diğer hocalarım daha iyi bilirler...

Eskiden Osmanlı'nın en ücrâ köşesindeki bir köyde bile vatandaşlar en azından Fâtihâ'nın mânâsını meâle ihtiyaç duymadan biliyorlardı. Harf inkılâbından maksad lisânı tahrib etmek içindi. Yoksa bize ilk mekteplerde kemalist-lâik öğretmenlerin hararetli bir şekilde, "zordu, halk câhildi, anlamıyordu" dediği gibi değil kazın ayağı :) Ülen o öğretmenler, rûz-i mahşerde iki elim yakanızda haberiniz olsun. Esas câhil hakkı inkâr edendir, istersen cihânın en üstün allâmesi ol. Cehâlet okumakla değil, Hakk'a ve Hakîkate râm ve tâbi olmakla izâle olur.

 

Benim bu yazdıklarımdan sonra facebook sayfasındaki aynı yazı altında Erol Sevindir isimli bir dost da Etem Hoca'ma cevâben: "Ömrümce bunu imtiyaz olarak içimde hissettim. Bir gün de üniversite mezunu birisiyle paylaştım: Bana şöyle cevap verdi: "Üfürük de var mı?" demişti.

 

İşte Üstâd Etem Hoca'mızın buna cevâbî yazısı:

Sn. Erol Beyefendi:

Cumhuriyetin ilk yıllarında kraldan fazla kralcıların ve dahî İslâm'a lâkayd olan bu ''üfürük'' takımının bir propogandası da bu idi. Osmanlıca'yı, dîn'i Üfürükçülükle özdeşleştirmek, halkın gözünden düşürüp itibarsızlaştırmak o dönemin atmosferine de uygun idi. 
Bunları ciddiye almıyoruz. Ellerine dedelerinin eski harfli bir tapusu, nüfus cüzdanı vs. evrakı geçince de, kendileri okuma bilmediklerinden soluğu Osmanlıca bilenlerin yanında alırlar. 
Bi'l vesile: 
Sn. Târık Beyefendi'ye 
ve Zât-ı âlilelerinize kıymetli yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim.
Devamını oku...

HAT SANATININ TIBBÎ FAYDALARI
Abdurrahman Mert tarafından yazıldı.   
Pazar, 10 Ocak 2016 20:00
 
Hat sanatının manevî faydalarının yanında tıbbi faydaları da oldukça önemli. İşte hat sanatının üç tıbbi faydası.
 
tarık ileri Hat sanatı Târık İleri Ayfer Aytaç madina makkah Masjid Haram عربي تركیا الخط عثماني writing
GÖZE İYİ GELİYOR
 
Hat sanatı, yeryüzünde mevcut diğer yazılara nazaran tıbbî bakımdan da bir üstünlük arz eder:
 
1- Hiç yazı bilmeyen bir çocuğa bir çizgi çizdirseniz tabîatinden gelen hislerle o çizgiyi sağdan sola doğru keşîde eder (çeker). Çünkü kolun içeriye doğru hareketi, uzviyeti bozmaz. Bundan dolayıdır ki, uzun zaman hüsn-i hat yazanların kolları ağrımaz.
 
2- Sürekli hareketler hangi uzuv üzerinde cereyan ederse etsin onu yorar. Ancak hüsn-i hatta ise kavisler hâkim olduğundan böyle bir yorgunluk görülmez. Bilâkis dinlenme ve göz rahatlığı hâsıl olur.
 
1950’li yıllarda bir Rum doktorun muâyenehanesine astığı şu levha pek mânidardır:
“Gözlükten kurtulmak isteyenler, hüsn-i hatla meşgul olsunlar!”
 
 
tarık ileri Hat sanatı Târık İleri Ayfer Aytaç madina makkah Masjid Haram عربي تركیا الخط عثماني writing
 
Bunun mânâsı, hüsn-i hattın gözü yormamasına mukâbil yumuşak kavisleri sebebiyle bozuk gözü bile tedâvî etmesidir. Üstelik bunu tavsiye eden de, bir Rum doktordur.
Bugün de devamlı Kur’ân-ı Kerîm okuyan halktan ihtiyar insanlara dikkat edilirse, bunların nâdiren gözlük kullandıkları görülür. Kur’ân-ı Kerîm’in, ruhlara şifâ olduğu gibi göze de şifâ olduğu, tıbben tescîl edilmiştir.
 
tarık ileri Hat sanatı Târık İleri Ayfer Aytaç madina makkah Masjid Haram عربي تركیا الخط عثماني writing
 
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI GİDERİR
 
3- Asabî bir insan, bir karalama yapsa, o karalama, âdeta testere diş­le­rini andırır. Sert ve kırık çizgiler hâlinde görülür. Batı insanı, Allâh’a dâir doğru telâkkîyi şuur altından şuur üstüne çıkaramadığı için rûhu muzdariptir. O ıztırap, Batı’nın bütün bediî mahsullerinde tezâhür eder. Kiliselerine dikkat ediniz: Mîmârîleri kaktüs dikenini andırır. Sivri bitişler hâkimdir.
 
İslâm mîmârîsinde ise, yuvarlaklık göze çarpar. Yanyana duran Sultanahmed câmii ile Ayasofya’yı psikolojik olarak tahlîl ederseniz, Sultanahmed uçmaya müheyyâ bir güvercini andırır. Ayasofya’da ise hantal bir hendeseyi müşâhede edersiniz. Bu keyfiyet iki toplumun rûhunun taşa in’ikâsıdır.
 
tarık ileri Hat sanatı Târık İleri Ayfer Aytaç madina makkah Masjid Haram عربي تركیا الخط عثماني writing
 
İslâm âleminde Kur’ân tilâveti ve buna bağlı dînî neşve meyânında meydana gelen mûsikî de, perde perde yükseliş ve inişler arz eder. Ayrıca namazın tâdil-i erkân ile emredilmesi de, namaz kılanda matlûb olan huzurun sağlanması içindir.
 
Bu misâllerle tebârüz ettirmek istiyoruz ki, diğer alfabelerle yazılmış bir el yazısına uzaktan baktığınızda kalp grafiklerindeki iniş-çıkışları gösteren çizgi şeritlerini hatırlatırken hüsn-i hat, akıp giden bir zarâfet ve letâfet içinde insanı bambaşka haz âlemlerine götürür. Bâzen ondaki bir harf bile gönlü rûhâniyet ile doldurmaya kâfî gelir. Meselâ yana yatık yazılan bir vav, sanki başı eğik duâ hâlindeki bir mü’mini tedâi ettirir.
 
tarık ileri Hat sanatı Târık İleri Ayfer Aytaç madina makkah Masjid Haram عربي تركیا الخط عثماني writing
 
Âdeta hüsn-i hatta:
“Kur’ân’dan bir harf, yeryüzünden ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır!” hikmetli sözüyle ifâde buyrulan hakîkat tecellî etmiştir.
İnsan psikolojisinde huzurun sağlanması için, yazı yazarken elin ve gözün yorulmaması bakımından hüsn-i hattın fevkalâde üstün bir mâ­hi­yet arz etmesi de işte bundandır.
 
Kaynak: Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Erkam Yayınları
 
tarık ileri Hat sanatı Târık İleri Ayfer Aytaç madina makkah Masjid Haram عربي تركیا الخط عثماني writing
 
 
 
Turkish Arabic English