Kasîde-i Deryâ Der Medh-i Hasan Paşa

Eğridere doğumlu olan ve genç yaşlarında İstanbul'a giderek Eğrikapı zâviyesi şeyhi Hakîkîzâde Osman Efendiye intisab eden Oğlanlar Şeyhi İbrâhîm Efendi'nin (1591-1655) Tasavvuf Manzûmesi hakîkaten okumaya değer.
 
İbrâhîm Efendi zaman sonra İstanbul Aksaray'daki Gavsî Tekkesine halife oldu. Sonradan Oğlanlar Tekkesi adını alan bu dergâhta ölünceye kadar şeyhlik etti. 
 
Aziz Mahmûd Hüdâyî, Abdulehâd Nûrî ve Hüseyin Lâmekânî'den feyz aldı.
 
Kendisinin halifesi olan Kütahyalı Sun'ullah-ı Gaybî, onun szlerini Sohbetnâme isimli bir eserde toplamıştır. 
Devamını oku...

Kasîde-i Deryâ Der Medh-i Hasan Paşa
Abdurrahman Mert tarafından yazıldı.   
Perşembe, 14 Ocak 2016 05:39
Kasîde-i Deryâ Der Medh-i Hasan Paşa "Yessera’llâhu mâyeşâ"
 
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün 
 
Fi’l-mesel `âşık-ı şûrîdeye beñzer deryâ 
Yârı koynına girer anuñ içün her deryâ 
 
Târık İleri tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç Volkan İleri
Mevc mevc itdi anı sanma muhâlif yiller 
Cünd-i a`dâya meger kim cebe satar deryâ 
 
Üzerinden yine yol virdügiçün a`dâya 
Dest-i bâd ile dögüp gögsini iñler deryâ 
 
Gömgök itdi deñizüñ çehresini sille-i bâd 
Ki olur keştî-i a`dâ ile hem-ser deryâ 
 
Serverâ çün ele girdi bogazı deryânuñ 
Umarın hazretüñe ola musahhar deryâ 
 
Su koyup ocagına düşmen-i dînüñ bârân 
Umarın memleketin gark ide ekser deryâ 
 
Göricek heybet-i şemşîrüñi oldı sâkin 
Nâ-sezâ eylemez oldı hareketler deryâ 
 
Düşmen-i dîni helâk itse gerek sanma habâb 
Gaybdan eyledi peydâ niçe çâder deryâ 
 
Deñizüñ göñline girdi bu vilâyet suları
Dâr-ı İslâma muhibb oldı mukarrer deryâ 
 
Her kaçan görse esüp geldi nesîm-i rahmet 
Şevk ile cûşa gelür ey şeh-i kişver deryâ 
 
Tañ degüldür aña dahl eylese her âb-ı revân 
Yol virür `asker-i küffâra bu ebter deryâ 
 
Târık İleri tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç Volkan İleri
Giderür cevşenini bâd-ı sabâ tâ ki çıkup 
Ceng ide düşmen-i dîn ile mükerrer deryâ
 
Umarın olmaz idi iki yaka ıssı gelüp 
Sürmeseydi yüzini dergehüñe ger deryâ 
 
Rûy-ı deryâda degüldür görinen zevraklar 
Geldi der-gâhuña kâse ile ide cer deryâ 
 
Deñiz itmez bu yakalarda temevvüc lîkin 
Şevk-i mihrüñle girîbânını yırtar deryâ 
 
Heybetüñden yüregi ditrer eyâ bahr-ı kerem 
Sanma kim kıldı temevvüc bu hüner-ver deryâ 
 
Rûzgâr içre diler tâ ki yaza midhatüñi 
Bâd-ı sarsarla çeker yüzine mıstar deryâ 
 
Bu yakalarda seni seyr ideli düşmenden 
Göñli bulanmadı olmadı mükedder deryâ 
 
Rûy-ı deryâda habâb olmadı peydâ lîkin 
İtdi a`dâña nazar hışm ile ejder deryâ
 
Akdeñizden umarın kim elini yuya Frenk 
Çün kudûmuñla senüñ oldı muzaffer deryâ 
 
Sen gelelden gözi açıldı şehâ deryânuñ 
Her habâbını bilür çeşm-i münevver deryâ 
 
Şöyle deryâya muhibb olmış idi düzd-i la`în 
Gûyiyâ başına olmışdı berâber deryâ 
 
Yiryüzinde çü `adû `askerine yol virdi 
Yirlere düşdi yüzi oldı muhakkar deryâ 
 
Şimdi baş kaldırup a`dâ çü habâb-ı deryâ 
Çıkdılar karaya yol virdi bu ahker deryâ 
 
Târık İleri tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç Volkan İleri
Düşmenüñ kanını dök cehd idüben eyle cihâd 
Ki bu demlerde olur saña musahhar deryâ 
 
Mevc-i deryâyı çeküben çevirür bâd-ı seher
Ki niçün yol vire a`dâya bu kem-ter deryâ 
 
Hâsılı bâd-ı hevâdur deñizüñ menfa`ati 
Bir iki yüzlüdür ancak neñe yarar deryâ 
 
Bir yüzi hazretüñüñ bir yüzi küffâruñdur 
Oldı ma`nîde iki yüzlü mukarrer deryâ 
 
Dil döker aña niçe nehr-i `azîm ey server 
Yohsa olmazdı iki yüzlü dil-âver deryâ 
 
Leb-i deryâda binâ eyledügüñ kal`a şehâ 
Zann ider anı görüp sedd-i Sikender deryâ
 
Akdeñiz dergehüñe şöyle mahabbet kıldı
Der-kenâr eyledi ol kal`ayı beñzer deryâ 
 
Bir gazâlar kılıcısın sen eyâ seyf-i gazâ 
Dökdügin hûn-ı `adû oldı bir ahmer deryâ 
 
Görmez oldum karasın bahr-ı gamuñ Hızr ol kim 
Beni gark itmeye nâ-gâh bu kâfir deryâ 
 
Şöyle acıtdı bugün cânumızı kahr-ı felek 
Agladı hâlümüze ebr acıdı her deryâ 
 
Bahr-ı nazmum ne `aceb bahr-ı firâvân oldı
Oldı her kâfiyesi ey şeh-i ekber deryâ 
 
alt
Gevher-i bahr-ı kasîdüm saña lâyıkdur kim 
Hazretüñ çün yiridür saklasa gevher deryâ 
 
Şi`rümüñ bahrına tañ mı su gibi aksa göñül 
Kulzüm-i lutf-ı latîf oldı bu bihter deryâ 
 
Âsitânuñda Ziyâ’î ki du`â-gûyuñdur 
Ol senüñ medhüñi dimez mi mukarrer deryâ 
 
Kaydefâ gibi Hudâ düşmenüñ gark itsün 
Ömrüñ oldukça ola saña musahhar deryâ
 
Nûh ömrin dilerin vire saña ol Bâkî 
Tuta mâdâm ki dünyâyı ser-â-ser deryâ
 
Mostarlı Hasan Ziyâî Dîvânı
 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 
 
Turkish Arabic English