Ecel Gelip Çattı, Sevgilinin Güzel Yüzü Yetmez mi? (MUHAMMED FUZÛLÎ'DEN)

Ecel Gelip Çattı, Sevgilinin Güzel Yüzü Yetmez mi? (MUHAMMED FUZÛLÎ'DEN)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 22 Mayıs 2014 14:54
گوكل یتدی اجل ذوق رخ دلدار یتمزمی
آغردی موی سر سودای زلف یار یتمزمی
 
Gönül yetdi ecel zevk-i ruh-i dildâr yetmez mi
Ağardı mûy-i ser sevdâ-yı zülf-i yâr yetmez mi
 
Gönül ecel gelip çattı, sevgilinin güzel yüzünden aldığın zevk yetmez mi?
Başının saçı ağardı, sevgilinin saçının karası/sevdası yetmez mi?
 
Dildâr: Gönlü hükmü altında tutan. Sevgili, ma’şuk.alt
Sevdâ: Arapça’da siyah mânâsına gelir. Beyitte tezat sanatı vardır. 
 
یتوردی باشكی گردون ایاغه بار محنتدن
خیال خلقة گیسوی عنبر بار یتمزمی
 
Yetürdi başunı gerdûn ayağa bâr-ı mihnetden
Hayâl-i halka-i gîsû-yi anber-bâr yetmez mi
 
Felek mihnet yükü altında başını yetirdi, seni iki büklüm etti.
Anber yağdıran/anber kokulu saç halkasını hâlâ hayâl ediyorsun, (artık) yetmez mi?
 
Birinci mısradaki bâr kelimesi yük mânâsına, anber-bârdaki ise Farsça bâriden “yağmak” masdarından emr-i hâzırdır. Mürekkep sıfatlarda emr-i hâzır ism-i fâil mânâsına gelir ki, bileşik kelime anber-yağdıran olur. (Bârân mî bared; yağmur yağıyor.)
 
سكا یتدی اجل پیمانه سن نوش ایتمكه نوبت
هوای چشم مست و غمزة خونخوار یتمزمی
 
Sana yetdi ecel peymânesin nûş etmege nevbet
Hevâ-yi çeşm-i mest u gamze-i hûnhâr yetmez mi
 
Ecel kadehini içme sırası sana geldi.
“Sarhoş göz” ve “kan içici yan bakış” hevâsı/sevdâsı sana kâfi değil mi?
یتر اولدی قویلاغه بانگ رحلت دهر باغنده
نه دورمش سن تماشای گل رخسار یتمزمی 
 
Yeter oldu kulağa bang-ı rıhlet dehr bâğında
Ne durmuşsan temâşâ-yi gül-i ruhsâr yetmez mi
 
Dünya bahçesinden kulağına göç davulu gelmeye başladı.
Ne duruyorsun, güle benzeyen yanağın temâşâsı kâfi değil mi?
 
یتر جمع ایله بار معصیت تغییر اطوار ایتFuzuli gazel fuzûlî divan edebiyatı tarık ileri ısparta Târık İleri ayferaytac.com Ayfer Aytaç Isparta gazeteci yazar
حیا قیل یوقمیدر انصافك اولكیم وار یتمزمی
 
Yeter cem’ eyle bâr-ı ma’siyyet tağyir-i etvâr et
Hatâ kıl yok mudur insâfın ol kim var yetmez mi
 
Daha fazla günah yükü toplama, tavırlarını düzelt, değiştir. 
Utan, hiç insâfın yok mu, topladığın (günah yükü) sana kâfi değil mi?
 
هدایت منزلینه یتدیلر سعی ایله اقرانك
ضلالت ایچره سن قالدك سكا اول عار یتمزمی
 
Hidâyet menziline yetdiler sa’y ile akrânın
Dalâlet içre sen kaldın sana ol âr yetmez mi
 
Akranların gayretle hidayet menziline erdiler.
Dalâlet içinde bir sen kaldın, bu utanç sana kâfi değil mi?
 
فضولی دیمه یتمك منزل مقصوده مشكلدر
طوتن دامان شرع احمد مختار یتمزمی
 
Fuzûlî deme yetmek menzil-i maksuda müşkildir
Tutan dâmân-ı şer’-i Ahmed-i Muhtâr yetmez mi
 
Ey Fuzûlî, istenen menzile ulaşmak müşkildir deme
Ahmed-i Muhtâr’ın şeriat eteğini tutmak kâfi değil mi?

Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir