Gördüğüm etfâl-i eşküm hânesin eyler harâb

Gördüğüm etfâl-i eşküm hânesin eyler harâb
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 03 Haziran 2014 15:57

alt

Gördüğüm etfâl-i eşküm hânesin eyler harâb
Âşiyân-ı dîdemi terk itdi, uçdı murg-ı hâb
 
Döne döne inleyüb tôbâbveş dönsem gerek
Pâyine bir servkaddün yâşumı mânend-i âb
 
Gökde âhum işidüb yir yir melekler ağlaşur
Gözleri yaşıdur akan, sanmanuz her şeb şihâb
 
Pür münakkaş âsumânî haymedür ey şeh felek
Tutdı âh-ı âteşînüm yeryerin zerrîn tenâb
 
Tâb-ı bütden la'l-i dilberde görenler âbile
Sundılar câm-ı şerâb üstinde ey Sa'yî habâb
 
Üç Fâilâtün, bir fâilün vezniyle yazılan bu gazelde klasik divan şiirinin motifleri başarılı olarak kullanılmış. Benzetmeler de güzel. Gözyaşları çocuğa benzetiliyor. Hem selin evi yıkması hem de çocuğun altını ıslatmasına gönderme yapılıyor. Uyku kuşa, göz ise eve benzetiliyor. Şair uykusuzluğunu sanatkârane ifade ediyor. 
 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir