TA’LÎMU’L FÂRİSÎ

TA’LÎMU’L FÂRİSÎ
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 12 Ağustos 2015 02:57

alt

 
Sâye-yi ma’ârifvâye-yi hazret-i şâhânede rüşdiye mekteblerinde tahsîl-i ilm u ma'rifet etmekte olan etfâle usûl-i ta’lîm ve tefhîmde her vechile sûret-i teshîliye bulunmakta olduğu misüllü Fârisîde dahî bir usûl-i cedîd ihtirâ' olunarak liecli't-tecrübe bazı mekâtib şâkirdânına okutturuldukda üç dört mâh zarfında bir seneden ziyade Fârisî okumuş gibi kesb-i meleke eylemiş olduklarından bundan sonra her birer rüşdiye mekteblerinde okutturulmak üzere zikrolunan şâkirdlere beher hafta verilen ders varakaları bir yere cem' olunarak tertîb ve on bâb üzere tebvîb olunub Ta'lîmu'l Fârisî tesmiye kılınmıştır.
 
Sâye-yi ma'ârifvâye-yi hazret-i şâhânede: Pâdişâhın ma'ârifi gözeten gölgesinde
etfâl: çocuklar
tefhîm: anlatmak
ta'lîm: öğretmek
teshîl: kolaylaştırma
misüllü: gibi
cedîd: yeni
ihtirâ olunmak: icat edilmek, geliştirilmek
liecli’t-tecrübe: tecrübe/deneyim olsun diye
mekâtib: okullar
şâkirdân: öğrenciler
mâh: ay
beher: her bir, her birisine
kesb-i meleke eylemek: meleke kazanmak
varaka: kağıt
cem' olunmak: toplanmak
tertîb: düzenlenme
tebvîb: bablandırılma, bölümlendirilme
tesmiye kılınmak: isim verilmek, isimlendirilmek.
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir