Der Beyân-ı Tasavvuf Gûyed (1)

Der Beyân-ı Tasavvuf Gûyed (1)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 18 Eylül 2015 16:03

1487 senesinde vefat etmiş, Halvetî tarikatı şeyhlerinden, mutasavvıf şâir Dede Ömer Rûşenî'nin "Der Beyân-ı Tasavvuf Gûyed / Tasavvufu Beyan Eder" isimli 29 beyitten müteşekkil manzûmesini bölümler hâlinde izâhlar ederek yazacağım.

Tevfik dâimâ Allah'tandır.alt

 

Mefâ'îlun / Mefâ'îlun / Fe'ûlun

 

Nedir dense tasavvuf de tezellül

Huşû vu meskenet sabr u tahammül

 

Tasavvuf külli geçmektir özünden

Dahî incinmemektir el sözünden

 

Tasavvuf Hakk yolundan çıkmamaktır

Tasavvuf kimse gönlün yıkmamaktır

 

Tasavvuf halk ile hulk-ı hasendir

Bu söz ehli Hüseyn ile Hasen'dir

 

Açıklaması:

Tasavvuf nedir dense, tezellül (kendini zillette, hor ve hakîr görmektir) de

Huşû'dur (Kalpte, akılda ve âzâlarda hâsıl olan itaat, tevâzu, hürmet, sükûnet, sekînet ve itminandır. Acele yoktur, vakar ve hürmet vardır. Bu hâl ise, sese, bakışlara ve bütün hareketlere akseder. Allah'ın huzûrunda ibâdet ve zikir için duran bir âbidin hâlidir.) ve dahî meskenettir (Allah'ın huzûrunda aczini ve fakrını bilmek, ona karşı mutlak bir ihtiyaç olduğunu, onunalt Samed oluşunun idrâkiyetiyle, hakiki ve mutlak zenginin Allah olduğunun şuuruyla hareket etmek) sabır ve tahammüldür (Belâlara, imtihanlara, ibadetlere, mâsiyetlere, günahları işlememeye karşı sabır göstermek ve bunları karşılayıp taşıyabilecek güçte olmaktır; tahammül, haml kelimesinden, hamile yahmilu, yüklenmek, taşımak mânâsındadır, zor şeylere dayanma, ses çıkarmadan vakarla katlanma kavramı olarak kullanılır)

Tasavvuf kendi özünden geçmek, benliği kibri hiçe saymak ve el sözünden de incinmemektir.

Tasavvuf Hakk yolundan çıkmamak, sırât-ı müstakîm'den ayrılmamaktır.

Tasavvuf kimsenin gönlünü yıkmamak, kırıp dökmemektir.

Tasavvuf halk ile güzel ahlâktır. Bu sözü söyleyen Hüseyin ve Hasan'dır.

 

Bâkî Selâm ve Arz-ı Hürmetlerimle

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir