Dekâiku'l Hakâik'ın İlk Sayfası

Dekâiku'l Hakâik'ın İlk Sayfası
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 16 Ekim 2015 19:14
Kemâlpaşazâde olarak da bilinen meşhur Şeyhu'l İslâm ve târihçi Şemseddîn Ahmed'in Vezîr-i Âzam Makbul İbrahim Paşa'ya ithaf ettiği Dekâiku'l Hakâik isimli eserden bir sayfadır aşağıda görmekte olduğunuz.
Sayfada geçen Türkçe kelimeler: ol, eyledi, üzerine, kıldı, bir, oldu, olsun, olmuştur, odur, ile, ettikleri, biridir, kıldım, olan, o. 

 

alt

 

Bismillâhirrahmânirrahim
 
Sipâs-ı bîkıyâs ol Hudâ-yı bîhemtâya ki gülzâr-ı bedîu’l-âsâr beyânında ezhâr-ı rengîn-i maânî ızhâr eyledi. Şâhsâr-ı vücûd-i pürsûd-i insânî üzerine hezârdestân-ı hoşelhânı şîrîngüftâr eyledi. Deryâ-yı bîkerân-ı mebânîden istîfâ-yı maânîde zurûf-i hurûfu vâfî kıldı. Bir noktada sad hezâr nükte-yi latîfe münderic eyledi ve bir medde bîhadd ü şümâr dakîka-yı enîka mündemic oldu ve vird ü durûd-i bîhadd-i add nâsıb-ı livâ-yı kerâmetihtivâ-yı makâm-ı Mahmûd'un Dâru's Selâm ravzâsına subh u şâm vâsıl olsun ki şemşîr-i bürrân-i zebân-ı belâgatnişânla âlem-i fesâhatta cihângîr ve zemân-i beyânda sâhibkırân olmuştur. Salât-ı salât-ı bîkerân ol vâli-yi âlîşân-ı havâli-yi belâgata mütevâlî alâ teâkubi’l eyyâm ve’l leyâlî mütevâsıl olsun ki tîğ-i zebân-ı mu’cizenişânı kâtı’-ı fusahâ-yı devrân ve bulegâ-yı zemân olmuştur.
 
Beyit
[Mefâîlün Mefâîlün Feûlün]
Muhammed kim garaz oldur cihândan
Vücûd-i cevher u âlem arazdır
 
Bu mevcûdâttan maksûd-i Bârî
Odur bizzat, bâkî bi’l arazdır
 
Çün yârî-yi Bârî-yi bîçun ile zebân u dîde ki reyb-i aybdan berîdir, cinân ehlinin ihtiyâr ettikleri sahîh u fasîh lisânların biridir, bu risâle-yi rengînkelâle ve şîrînmakâleyi tertîb kıldım. Eşcâr-ı eş’ârda olan ezhâr-ı esrârı ızhârla o lisân-ı rûşenbeyânın gülşen-i pürsafâsının temâşâsına ebnâ-yı zemânı tergîb kıldım ve müteşâbih lugatların...
 
 
Müellif ayrıca Pâdişâhın emriyle "Tevârih-i Âl-i Osman" yazma geleneği dâiresinde on ciltten mürekkeb meşhur bir eser de meydana getirmiştir.
 
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir