Aşk imiş her ne var âlemde...

Aşk imiş her ne var âlemde...
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 29 Kasım 2015 16:37

Kadîm edebiyatımızın ve hat san'atımızın tutkunlarına takdîm olunur.

 

Tevâzû' bir ibrişimdir ki
cümle ahlâk incileri añınla dizilir
 

Tevâzû' bir ibrişimdir ki cümle ahlâk incileri ânınla dizilir tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem


 

Bu sekiz şeydir belâ-yı ehl-i dünyâ bil, yakîn;
Hırs u Şehvet, Fahr u Ziynet, Lu'b u Gaflet, Kibr ü Kîn
 

Bu sekiz şeydir belâ-yı ehl-i dünyâ bil, yakîn; Hırs u Şehvet, Fahr u Ziynet, Lu'b u Gaflet, Kibr ü Kîn tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem


 

Sanma ol surh-i seher mihr-i felektir görünen
Her şafak hun-i Hüseyn ile güneş kan ağlar
 

Sanma ol surh-i seher mihr-i felektir görünen Her şafak hun-i Hüseyn ile güneş kan ağlar tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem


 

Zülfikâr-ı tîz ile sâhibkırânsın Yâ Alî
Şâh-ı Merdân, Şîr-i Yezdân, kahramânsın Yâ Alî 
 
Zülfikâr-ı tîz ile sâhibkırânsın Yâ Alî Şâh-ı Merdân, Şîr-i Yezdân, kahramânsın Yâ Alî  tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem
 
 
Mevlevî şâirlerimizden meşhûr Fasîh Ahmed Dede'nin mersiyesinden, okuyan Sebilci Hüseyin Efendi:
 
 
"Bu mâtemde olan derd ile hicrâna devâ olmaz
Bu feryâd-ı Hüseynî'dir dahî uşşâk nevâ olmaz
 
Hüseyn ile Hasen'dir ol Rasûl'ün kurretu'l ayni
Sevenler âl uü evlâdı eşiğinden cudâ olmaz
 
Tevallâsın teberrâsın bilen uşşâka aşk olsun
Tarîkatte budur erkân buna illâ ve lâ olmaz
 
Hüseyn-i Kerbelâ'nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân-ı hâme-i savt u hurûf ile edâ olmaz
 
Fasîhâ nüh-felek yâkût u rummân ile pür olsa
O mihr-i âlemin bir katre kânına bahâ olmaz"
 

 

Âb-ı tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

Âb-ı tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem

 

Merhûm Hattat Mustafa Halîm Efendi, h.1373/m.1954 senesinde aşk ettiği bu levhaya, Akademi Hocalarından olduğunu da belirten bir imza kondurmuş.

Bağdadlı Es'ad Efendi'nin bu güftesi, büyük bestekâr Sultân 3. Selim'in sûz-i dilârâ makâmında bestelediği Yürük Semâî ile meşhûrdur ma'lûmunuz.

https://www.youtube.com/watch?v=H-0sKIBciyM

"Âb u tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor 
Halvet-i ülfete bir şem'-i şebistân geliyor 
Perçemi ziver-i duş u nigehi âfet-i hûş 
Dil-i sevdâzedeye silsile-cünbân geliyor
 
Âh el amân ey yüzü mâhım
Söyle nedir benim günâhım
Erişmiştir göklere âhım
Feryâd ederim, şekvâ ederim 
Senden bâlâya"
 
Ma'lûmdur ki kemalist eğitim insanımızı lisânsız bıraktı. Bu tip metinlerin altına utanmadan "Türkçe karşılığı", "Türkçe açıklaması" diye yazılmasına son derece karşıyım. Öğreniniz efendim. Yeryüzünde tonla lugatlar, sözlükler, kâmûslar, okyanuslar var, bol bol sözlük okuyunuz, öğrendiğiniz her yeni kelimeyi de gündelik dilde kullanmaya gayret ve özen gösteriniz lütfen.

 

Cân u dil kaydını çekmekden özüm kurtardım
Cânı cânâneye ettim dili dildâre feda
 
Cân u dil kaydını çekmekden özüm kurtardım Cânı cânâneye ettim dili dildâre feda tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem

 

Beyit Fuzûlî'dendir ma'lûm-ı âliniz. Merhûm Hacı Nuri Korman'ın hatt-ı sülüs ile levhâya aşk edilmiş...


 

Hakk tecellî eyleyince her işi âsân eder
Halk-eder esbâbını bir lahzada ihsân eder 
 
Hakk tecellî eyleyince her işi âsân eder Halk-eder esbâbını bir lahzada ihsân eder tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem

 
Bıktırdı beni cân-ü cihândan felek-i dûn
Cevr-ü sitem-ü zulmün edip gün-be-gün efzûn
 
Bıktırdı beni cân-ü cihândan felek-i dûn Cevr-ü sitem-ü zulmün edip gün-be-gün efzûn tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç ısparta Isparta Aytaç İleri Volkan Özlem

 
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kîl ü kâl imiş ancak 
 
Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl u kâl imiş âncak
 
Beyit Fuzûlî' merhûmdandır. Kîl u kâl; o şunu dedi, bu bunu dedi, dedikodu, îlmî eserlerde (kitaplarda) geçen, ve kâle diye başlayan rivâyetlere/haberlere değiniliyor.
Bu asil yazı ise, âşinâsına kimin elinden sudûr ettiğini hemen hissettiriyor. Reisu'l Hattâtîn Hacı Kâmil Akdik merhûmun hatt-ı sülüsü.

 

Hep veyâ Hîç

Hep veyâ Hiç


 

Bir kez 'Allah' dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günâh misl-i hazân 
 

Bir kez 'Allah' dese aşk ile lisân Dökülür cümle günâh misl-i hazân

 

Gönüller sürûr ile dolsun: https://www.youtube.com/watch?v=qIlAvbD1WpM


 

Gönüller Nûr ile dolsun: https://www.youtube.com/watch?v=uHfrIPGibDo

Gönüller Rahmet ile dolsun: https://www.youtube.com/watch?v=FpMRvEMScJU

 

İnşâallah devâm edecek.

Bâkî Selâm ve uhuvvet ile. 

 

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

https://www.facebook.com/arabi.farsi

https://www.facebook.com/ileritariq

https://twitter.com/tarikileri