HÂZÂ ŞERH-İ SÛDÎ ALE’L-HÂFIZ

HÂZÂ ŞERH-İ SÛDÎ ALE’L-HÂFIZ
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2015 02:27

شرح سودی بر حافظ Elâ yâ eyyuhe’s-sâkî edir ke’sen ve nâvilhâ Bu mısra Yezid bin Muaviye Arapça Farsça Osmanlica tercüme klasik metinler Târık İleri tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç

(Yukarıdaki yaprak "Şerh-i Sûdî ber Dîvân-ı Hoca Hâfız-ı Şîrâzî isimli eserin ilk sayfasıdır)

 
HÂZÂ ŞERH-İ SÛDÎ ALE’L-HÂFIZ
 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 
Elâ yâ eyyuhe’s-sâkî edir ke’sen ve nâvilhâ
Bu mısra Yezid bin Muaviye’nin bahr-i hezecden bir kıtasının beyt-i sânisidir ki bikemâlihi asıl kıta böyledir.
 
Kıta
 
Ene’l-mesmûmu mâ indî bitiryâk velâ râki
Edir ke’sen venâvilhâ yâ eyyuhe’s-sâkî
 
[Zehirlendim ben; yok yanımda panzehiri
Döndür kâseyi, sun bize ey saki]
 
Pes Hâce Hâfız gazelinin kafiyelerine muvafık olmağiçün ikinci mısraını takdim ve tehir idüp tazmin tarîkiyle Divanının evvelinde îrad eylemiş. Bu cihettendir ki bazı şuarâ Hâce’ye tariz eylemişlerdir. Niteke [nitekim] Ehlî-yi Şîrâzî buyurmuştur.
 
Kıta
 
Hâce Hâfız râ şebî dîdem be ḫâb
Goftem: Ey der fazl u dâniş bîmisâl
Ez çi bestî ber ḫod in şi’r-i Yezîd
Bâ vucûd-i in heme fazl u kemâl
Goft: Vâkıf nîstî zin mes’ele
Mâl-i kâfir hest ber mu’min helâl
 
[Bir gece düşte gördüm Hâce Hafız’ı
Dedim: Fazilette, edepte yok benzerin
Yezid’in şiirini neden alıntıladın ki?
Oysa var bunca faziletin, kemalin
Dedi: Vâkıf değilsin bu meseleye
Kâfirin malı helaldir mümine]
Ve Kâtibî-yi Nişâbûrî buyurur.
 
 
Kıta
 
Aceb zi [der] hayretem ez Hâce Hâfız
Be nov’î keş hired zan âciz âyed
Çi hikmet dîd der şi’r-i Yezîd û
Ki der Dîvân nohost ez vey serâyed
Egerçi mâl-i kâfir ber moselmân
Helâl est u der û kîlî neşâyed
Velî ez şîr eybî bes azîmest
Ki lokme ez dehân-i seg robâyed
 
[Şaşıyorum doğrusu Hâce Hafız’a
Aklı aciz kalıyor bir şekilde galiba
Ne hikmet gördü ki Yezid’in şiirinde
Divanına başladı onun şiiriyle
Kâfirin malı müslümana
Helal olsa da, söz söylenmez ona
Aslan için büyük ayıptır ama
Bir köpeğin ağzından lokma çalarsa]
 
Elâ harf-i istiftahtır. Nitekim âyet-i kerîmede vâkidir: Elâ inne evliyâ’allahi lâ havfun aleyhim velâhum yahzenûn. Sâhib-i Keşşaf hazretleri...
 

 
Şerhin Farsçası:
 
Şerh-i Sûdî ber Hâfız
İsmet Sitârzâde
 
شرح سودی بر حافظ
عصمت ستارزاده
 

https://yadi.sk/i/8DYKs1YWfy2HK

https://yadi.sk/i/k5e7kZ7mfy2Kd

https://yadi.sk/i/RlKrH-P-fy2MM

https://www.facebook.com/arabi.farsi