Noel/Yılbaşı kâfir bayramıdır, ancak kâfirler kutlar

Noel/Yılbaşı kâfir bayramıdır, ancak kâfirler kutlar
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 20 Aralık 2015 16:15
YILBAŞI SAFSATASI HAKKINDA ÂYET, HADÎS VE ÂYET HADÎSE İSTİNÂDEN ULEMÂ İÇTİHADLARI
 
BU SÖZLER MÜSLÜMANLARA'DIR, MÜSLÜMAN OLMAYANA BİR SÖZÜMÜZ YOK.
 
لا اله الا الله محمد رسول الله la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, noel kafir bayramidir, kutlayan kafir olur, Târık İleri, tarık ileri ısparta
ÇAM DİKMENİN, EVİ SÜSLEMENİN, YILBAŞINDA TEBRİKLEŞMENİN, SIRF BU SEBEPLE MEKTUP, TELGRAF, E-MAIL GÖNDERMENİN, EVDE, OTELDE, SOKAKTA VB. MAHALDE KUTLAMALARA İŞTİRAK ETMENİN, SIRF YILBAŞINDA HİNDİ PİŞİRİP YEMENİN, SIRF YILBAŞINDA İÇKİ İÇMENİN VB. İTİKADI BOZDUĞUNA VE İNSANLARI İSLÂM DÂİRESİNDEN ÇIKARDIĞINA DÂİR DELİLLER:
 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 
1- Hâlbuki onların ekserisi, ancak şirk koşarak Allah'a îmân ederler. (Yûsuf, 106)
 
2- Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. (Ebû Dâvûd, Libas 4, Müsned.)
 
3- İttifakla kabul edilen bir fıkhî kâide şudur ki: "Müslümanın, küfür dininin şiârı (alâmet-i fârikası) olan bir fiili kendi ihtiyârı ile yapması küfürdür (kâfirliktir)."
 
4- "Hânefi âlimleri demişlerdir ki, adı geçen bütün bu (küfür inançlarının gereği olan bayram ve kutlamalara) katılan ve bundan tövbe etmeyenler, onlar gibi kâfirdir. İmam Mâlik de demiştir ki, Nevrûz Günü (o günü ta'zim için) bir karpuz kesen sanki domuz kesmiş gibidir. Dolayısı ile Müslüman, böyleleriyle oturması, kesmede ve pişirmede onlara yardımcı olması ile günahkâr olmuş olur." (Buhara bölgesi fıkıh âlimlerinden Baytekin et Türkmanî, Kitabu`l Üma fi'l Havâdisi ve'l Bida` 1/293-294)
 
5- Meselenin hem hukukî hem de itikâdî yönü bulunduğu için, fıkıh kitaplarımızın "Mürtedle ilgili hükümler" ya da "Elfâz-ı Küfür, Küfür Sözler" bölümlerinde yer alır ve özet olarak şunlar söylenir:
"Bir insan, Mecûsîlerin (şu anki devâmı olan satanist Şiîlerin) Nevrûz (yeni gün, yeni yıl, yılbaşı) bayramlarına/kutlamalarına katılmakla da kâfir olur. Çünkü bunda onların o gün yaptıkları şeylere muvâfakat anlamı vardır. Daha önce satın almamakta olduğu bir şeyi Nevrûz'da, o günü tâzim için -yeme içme için değil- satın alması; kezâ yine o günü kutlayan şirk ehline Nevrûz Günü, velev bir yumurta olsun, bir şey hediye etmesi de aynıdır." (Fetâvâ-yı Hindiyye, 4/276-277)
 
6- Nevrûz'da (yılbaşı gününde) bir Müslüman diğerine bir şey hediye etse, ama bununla da o günü tâzimi (saygı ve kutlamayı) düşünmüş olmasa, fakat birtakım insanların o güne mahsus böyle bir uygulaması bulunmuş olsa bunu yapan kâfir olmaz, ancak o günlerde yapmaması, daha önce veya daha sonra hediyeleşmesi gerekir. Tâ ki onlara benzemiş olmasın. İbadette muvâfakat, yani, onlara has ibâdet saatleri olan üç vakitte namaz kılmak haram olursa, ibâdet olmayanları bir düşünün? İmam Ebû Hafs demiştir ki, "Bir adam Rabbine elli yıl ibadet etse, sonra nevrûz (yılbaşı) geldiğinde, o günü kutlamak için şirk yapanlardan birine bir hediye gönderse kâfir olur." (Bezzâziye 6/333; Abdullah b. Muhammed es-Sîbî., el-Abdevî, ed-Delilu'l Kavim, ale's Sırâti'l Mustakîm, 143)
لا اله الا الله محمد رسول الله la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, noel kafir bayramidir, kutlayan kafir olur, Târık İleri, tarık ileri ısparta
 
7- "İyilik ve takvâ üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine ise yardımlaşmayın, hem Allah’dan sakının! Şübhe yok ki Allah, azâbı çok şiddetli olandır. (Mâide, 2)
 
8. "Zulmedenlere (zâlimlere) azıcık dahî meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur! Hem sizin, Allah’dan başka hiçbir dostunuz yoktur; sonra size yardım edilmez." (Hûd, 113)
 
9. "Ve muhakkak ki (O,) size Kitab’da: “Allah’ın âyetleri ki, onların inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, (böyle konuşmayı bırakıp) bundan başka bir söze daldıkları zamâna kadar onlarla berâber oturmayın; o takdirde doğrusu siz (de) onlar gibi olursunuz!” diye (bir âyet) indirmiştir. Şübhesiz ki Allah, münâfıkları ve kâfirleri Cehennemde bir araya toplayıcıdır!"(Nisâ, 4/140)
 
Nasıl ki papazın zünnarını beline dolayan şahıs, bin kere Hacc etse de bir ânda kâfir olur, kırmızı noel külâhını kafasına geçiren de "ben Müslümanım, ben her gün namaz kılıyorum, ben ibâdet ehliyim" dese de bir ânda kâfir olur. Kâfir olmamak, itikâdımızı sağlam tutmak için vaktimizi Ehl-i Sünnet itikâdını îzâh eden akâid kitapları okumaya, âyet hadîs ve bunların îzâhını ihtivâ eden, kelâm, tefsir, fıkıh kâidesi ve sâir neşriyatları araştırıp incelemeye ve bunlarla amel etmeye hasretmeliyiz.
 
İmam Rabbanî de benzer şeyleri kendi zamanındaki Hindistanlı Müslüman kadınların yaptıklarını, başka inançlarda olanlar gibi belli günlerde, o günlere has hediyelerle hediyeleştiklerini anlatır ve bütün bunların şirk ve İslâm dinini inkâr demek olduğunu söyledikten sonra şu mealdeki âyeti zikr eder (İmam Rabbanî, Mektûbat, 2/55, 41. Mektup): Hâlbuki onların ekserisi, ancak şirk koşarak Allah'a îmân ederler. (Yûsuf, 106)
 
Hulâsa kelâm; insan ancak sevdiğini, takdir ettiğini ve büyük gördüğünü taklit eder. Şeklî taklit ise itikâdî taklide götürür. Noel/Yılbaşı hıristiyan kâfirlerinin şirk merâsimidir ve bâtıl dinlerinin dînî bayramıdır. Bunu yahudi kâfirleri bile kutlamazken kendine Mü'min ve Müslüman diyen şahsın azıcık dahî olsun bu şirk merâsiminden pay almaya kalkması neyin alâmetidir?
 
Âdem aleyhi's Selâm'dan Kıyâmete dek,
muhakkak ki Allah indinde yegâne dîn İslâm'dır. 
إن الدين عند الله الإسلام 
 
 
Evvel ve âhir söz, bütün dünyâ bilsin ki; Lâ ilâhe illallâh, Muhammedu'r Rasulullâh,
Allah'tan başka ilâh/tanrı yoktur, Muhammed aleyhi's Selâm Allah'ın Rasulü'dür. 
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله
 
Şübhesiz ki inkâr edenlerin (kâfirlerin) ne malları ne de evlâdları, Allah’(ın azâbın)a karşı kendilerine hiçbir şeyle fayda vermeyecektir! (Cehennem) ateşin(in) yakıtı olanlar da işte ancak onlardır. (Âl-i İmrân, 10)
 
(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi?” (Günahlardan) sakınanlar için Rableri katında zemîninden nehirler akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler, tertemiz zevceler ve Allah’dan bir rıdvân (râzı olması) vardır! Ve Allah, kulları(nı) hakkıyla görendir. (Âl-i İmrân, 15)
 
Muhakkak ki Allah katında yegâne din, İslâm’dır! Kendilerine kitab verilenler (yahudi ve hıristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir. (Âl-i İmrân, 19)
 
 
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله
 
لا اله الا الله محمد رسول الله la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, noel kafir bayramidir, kutlayan kafir olur, Târık İleri, tarık ileri ısparta