İslâm ve Osmanlı Târihinden Kısa Notlar

İslâm ve Osmanlı Târihinden Kısa Notlar
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 06 Ocak 2016 03:48

Neşrettiğim işbu resimli kısa notlardan maksadım, henûz yüz sene önce bile çektiğimiz çileleri hatırlamaktan ibârettir. Târihimizi yakînen öğrenmek hepimizin en mühim vâzifeleri arasındadır. Kemalist-lâik mektep kitaplarındaki kasıtlı yalanlara ve uydurma şeylere i'tibâr etmemek ve nazarımızı dâimâ hakikate ve hakikî vesâike vermek mecburiyetindeyiz. Bizler hakikate tâlibiz ve tâbiyiz. Hakikate tarafdâr olmalıyız. On yıllarca hakikatin üzeri örtülse de, güneş mümkün değil çamurla sıvanamaz... Sıvamaya kalkışanlar rûz-i maşherde hesap verecekler ve mes'ûliyetten kat'iyyen kaçamayacaklar. Çünkü kaçıp kurtulacak bir yerleri ve yardımcıları olmayacak. Âhirete vardığımızda pişman olmamak için akademik ve hakiki eserlere, titiz ve namuslu târihçilere göz kulak vermemiz menfaâtimiz îcâbıdır. Zîrâ Hakk'a ve Hakîkate sırtını yaslayan pişman olmaz...

Selâm ve maâ'l ihtirâm birle.

Târık İleri.

 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu

1912-1913 Balkan Muhârebesi'nin ardından göç yolunda yaşanan dramlardan bir kare.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu

Henûz İslâm Hilâfeti ilgaa edilmemiş, Anadolu Yarımadası'nın yeşilliği tâzecik ve bâkir, mîmârî zevkten mahrum çirkin binalar dikilmemiş. İstanbul, 1857.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı

Filistinli Osmanlı askerleri Çanakkale cephesinde bulunan Gelibolu'ya doğru yola çıkıyor... Aslanlı Kapı, Kudüs 1915.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1932 senesinde Uygur Türkleri bir İslâm cumhuriyeti kurar. Çin zulmü durmaz, sâdece bir yıl yaşar. Kaşgar, Doğu Türkistan.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

Filistinlilerin yaşadığı bir asırlık zulmün başladığı savaş sonrası Gazze'yi teslim alan İngiliz birlikleri. 1918.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

Evet, maalesef bugün de Filistin cephesinde yeni bir şey yok. İngiliz bombardımanı sonrası harâbeye dönen Gazze sokakları. Kasım 1917.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1. Dünya Harbi yıllarında Filistin'de yaralanan Osmanlı askerleri cephe gerisindeki sahrâ hastahânesinde tedavi edilmekteyken.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

Fuyûzât-ı Hamîdiye Mektebi talebeleri. Cennetmekân Sultan 2. Abdülhamid Hân tarafından kız çocuklarının eğitimi için açılan yeni mektebler, 1879.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa, uygur türkleri, pekin hamidiye üniversitesi, medrese mektep beijing university

Cennetmekân Sultan 2. Abdülhamid'in 1908'de Çin'de yaptırdığı Dâru'l Ulûmi'l Hamidiyye'nin (Pekin Hamidiye Üniversitesi'nin) açılış merâsimi.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1915 senesinde yerli halkın ve Osmanlı askerlerinin hür bir şekilde dolaştığı ve ibâdet ettiği Mescid-i Aksâ'mız son 60 yıldır müşrik siyonistlerin işgâli altında. 


 

alt

1. Dünya Harbi esnâsında Filistin'deki bir cephenin gerisinde mübârek ustalar, Osmanlı askerinin yırtılan ayakkabılarını tamir için gayret etmekteydiler.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1. Gazze Muhârebesi'nde Gazze'yi İngilizlere karşı müdâfaa eden Osmanlı askerleri.  Filistin, 1917.


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1. Dünya Harbi esnâsında, cephe gerisinde toprağı kazıp masa yapan, aynı kaptan yemek yiyen Osmanlı yiğitleri, Filistin, 1917. 


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1890'larda Kudüs'teki bir Osmanlı askeri birliğinden Şehr-i Ramazân'ın gelişini haber vermek için yapılan top atışı. 


 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

1. Dünya Harbi sırasında İngilizlerin bombardımanı neticesine müncer büyük oranda tahrip olan Gazze Ulu Câmii. 1917, Filistin.


 

Ömer bin Hattâb Hazretleri, Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

Anadolu'nun en eski câmisi, milâdî 640 senesinde Halifemiz Ömer bin Hattâb Hazretleri devrinde fethedilen Harran şehrindeki Ulu Câmi'dir. Yapım târihi bilinmez. 

 

 

Târık İleri, Ayfer Aytaç, Osmanlı Balkan Savaşı, Balkan Harbi, 1913, göç, mezalim, islam tarihi, osmanli imparatorluğu, filistin dramı, ingiliz kudüs mescid-i aksa

Abbasi devri eseri olan günümüz Irak hududlarındaki Samarra Câmii, dünyanın en büyük câmilerinden. Malviye olarak anılan 50 metrelik minâresi ile meşhurdur.  


 

Şahıslardan hâdiselere, milletlerden coğrafyalara, yolculuklara, fetihlere, ilme, fikre, san'ata, günlük hayâta dair İslâm ve Osmanlı târihlerinden notlar nakletmeye devâm edeceğim inşâallah.

https://www.facebook.com/ileritariq

https://www.youtube.com/user/tarikileri