Bin Kocadan Boşanmış Acûze Bir Gelindir Bu Dünyâ

   Siyâsetnâmeler ve nasihatnameler gibi (buna Farsça’da pendnâme de denir), seyahatnâmeler de bütün bir cemiyetin, bir ülkenin, hatta dünyanın tamamına şâmil olmak üzere; bütün bir coğrafyanın gündelik hayatına ayna tutan, çok mühim bir vesâiktir.   

 Seyahatnâmelerin tarzı, bir bakıma şahsî hâtıratlara benzer. İçerisinde gözlem, tespit, anekdot ve tefekkür kıvılcımları bulunduğu gibi, tahassüslenerek dile getirilen ifâdelere de rastlanır. Bu yönüyle işin içerisinde şâhid olunan zaman, mekân ve toplum davranışlarının yansıtılması, sâdece gözlemle kalmayıp, yazarın his ve fikir dünyasından yansıyan unsurlar da yer alır. Demek oluyor ki, seyahatnâmeler tıpkı hâtıratlar gibi, tam/salt/sâde fotoğraf çeker gibi manzarayı olduğu şekliyle yansıtmayabilir; kezâ resim yapar gibi yazardan ilâveler veya çıkarmalar da görülebilir.

  Türk diyarlarını bir uçtan bir uca dolaşma imkânı bulan meşhur seyyahlar Evliyâ Çelebi ve dahî İbn Battûta gibi yolu bilvesîle Türk diyarlarına uğramış olan İbn Fadlan da, ihtivâ ettiği gözlem ve analizler muvacehesinde oldukça mühim ve kıymetli bir eser miras bırakmıştır.

Devamını oku...

Bin Kocadan Boşanmış Acûze Bir Gelindir Bu Dünyâ
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 13 Ocak 2016 04:12
Farsça gazel, farsça hikmetli sözler, Târık İleri, Ayfer Aytaç, Aytaç İleri, Volkan İleri, Sekçuk İstanbul Üniversitesi, hafız gazeli, mevlana gazel divan-ı şems, hafız-ı şirazi Arapça Farsça şiir hikemiyat
 
 
Ârifler dâimâ âyet ve hadîsten mülhem yazarlar, "bin erden boşanmış acûze/kocakarı" gibi... İşte o hâlde bu sözler hikemî oluyor... Ve yukarıdaki elyazması beyitlerde şöyle deniliyor:
 
نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر
Farsça gazel, farsça hikmetli sözler, Târık İleri, Ayfer Aytaç, Aytaç İleri, Volkan İleri, Sekçuk İstanbul Üniversitesi, hafız gazeli, mevlana gazel divan-ı şems, hafız-ı şirazi Arapça Farsça şiir hikemiyat
که این حدیث ز پیر طریقتم یادست
 
Nasihatî konemet yâd gîr u der emel âr
Ki în hadîs zi pîr-i tarîkatem yâdest
 
Bir nasihatim var; dinle, hayata geçir onu
Tarîkat pîrim söylemişti bana hep bunu 
 
غم جهان مخور و پند من مبر از یاد
که این لطیفه عشقم ز ره روی یادست
 
Gam-ı cihân mehôr u pend-i men meber ez yâd
Ki în letîfe-i aşkem reh rûy-i yâdest 
 
Çekme dünyâ gamını, aklından çıkarma nasihatimi
Bir yoldaşımdan duymuştum bu aşk latîfesini
 
(Latîfe:  Kalp hallerine âit ince ve hoş mânâ, kelimelerle açıkça anlatılamayan, ancak rumuzlu olarak ehline sezdirilen ince mânâ.)
 
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای
که بر من و تو در اختیار نگشادست
alt
 
Rızâ be dâde bedeh vez cebîn girih bugşây
Ki ber men u tô der-i ihtiyâr negşâdest
 
Verilene râzı ol, alnından sil hoşnutsuzluk ifâdesini
Seçenek kapısı senin, benim yüzüme açılmış değil ki
 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد
که این عجوز عروس هزاردامادست
 
Mecû dorostî-i ahdest cihân-ı sost nehâd
Ki în acûz arûs-i hezâr dâmâd est
 
Karaktersiz dünyâdan arama ahde vefâyı
Bu kocakarı zîrâ bin dâmâdın gelini
 
 
Hulâsa kelâm, dünyânın fanî ve sonu gelmez dipsiz meşgâleleri asırlar boyu pek çok kimseyi oyaladı, zevk u sefâsı bir çok kimseyi yoldan çıkarttı, ziynetleri nice kişiyi aldattı, ama bu dünyâ kimseye kalmadı, kimseye râm olmadı, kalmaz da, olmaz da... Bu bin kocadan arta kalan boyalı, acûze gelin gaddardır, sana da bana da da yâr olmayacaktır. Bakî hayâta va âhiret saâdetine tâlib olmak lâzım gelir ki vefâ ondadır. 

Fâidesi umûma şâmil olur mülâhaza ve temennîsi ile işbu mahâle meşrûhat verildi.

Bâkî Selâm ve maa'l ihtirâm birle. 

Târık İleri

https://www.facebook.com/arabi.farsi

https://www.facebook.com/ileritariq

https://www.youtube.com/user/tarikileri/videos

 

 
 
 
 
 

Turkish Arabic English
Ayfer AYTAÇ
Ayfer AYTAÇ
Târık İLERİ
Târık İLERİ
Aytaç İLERİ
Aytaç İLERİ
Volkan İLERİ
Volkan İLERİ
Furkan İLERİ
Furkan İLERİ