Burhâneddîn-i Belhî'den Nîstî Gazeli

Burhâneddîn-i Belhî'den Nîstî Gazeli
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 24 Ocak 2016 04:26
Neş'e bahşeyler dile câm-ı bekâ-yı nîstîBurhaneddin-i Belhi nisti gazeli gazel kaside şiir arapça farsça arabi farsi Târık İleri Ayfer Aytaç Volkan İleri
Sâf eder âyîne-i tab'ı safâ-yı nîstî
 
Benzemez bir âleme vasfı beyândandır berî
Özge âlemdir cihân-ı pür fezâ-yı nîstî
 
Hâne-i kalbi tarabgâh-ı Cem eyler tâ ebed
Nûş-i cân olsa mey-i hâlet fezâ-yı nîstî
 
Mülk-i hestînin şehenşâh-ı ma'âlî şânına
Meyl edip bakmaz gedâ-yı bî nevây-ı nîstî
 
Sırr-ı Şems u Mevlevî olur ıyân vakt-i semâ'
Erse bir kez gûş-i hûşa bang-i nây-ı nîstî
 
Bîhôdâne on sekiz bin âlemi seyrân eder
Âşık-ı hayrân u sermest-i likâ-yı nîstî
 
Mahv olup hâlât- zevk-i aşkı vicdânda bulan
Ehl-i dildir mâlik-i künc-i gınâyı nîstî
 
Burhaneddin-i Belhi nisti gazeli gazel kaside şiir arapça farsça arabi farsi Târık İleri Ayfer Aytaç Volkan İleri
Cidd u cehd et kendüni kıl kayd-ı hestîden halâs
İster isen ey gönül zevk u safâ-yı nîstî
 
Sû-yi bâğ-ı bî hazân-ı vuslata ey morg-i dil
Bâl-i şevk aç var ise serde hevâ-yı nîstî
 
Menzil-i maksûda ermek zühd ile güçtür vekî
Tayy eder bâl-i mahabbetle Humâ-yı nîstî
 
Zâhid-âsâ âlem-i sûretde sergerdân kalur
Tâlib-i Hakk olmayınca âşinâ-yı nîstî
 
Kimse geçmez mâumenden tâ cihân-ı gaybdan
Ermeyince gûş-i kalbine nidâ-yı nîstî
 
Bir gönül âyînesinde olsa jeng-i mâsivâ
nesne pâk etmez anı illâ cilâ-yı nîstî
 
Varlığın hîçe veren merd-i mücerred çun Mesîh
Olur elbet âzim-i sû-yi semâ-yı nîstî
 
Âşık-ı sâdık isen eyle teberrâ gayrdan 
Tâ dilinde nakş ola hubb u velâ-yı nîstî
 
Nefy edip kendi vücûdun hakkı isbât etmeyen
Olamaz hîç mahrem-i halvet serây-ı nîstî
 
Ey eden bu külhan-ı hestîde cânânı taleb
Cilvegâh-ı yârdır gülşen serây-ı nîstî
 
Burhaneddin-i Belhi nisti gazeli gazel kaside şiir arapça farsça arabi farsi Târık İleri Ayfer Aytaç Volkan İleri
Kıl nazar çeşm-i basîretle cemâl-i dilberi
Gösterir âyîne-i âlemnümâ-yı nîstî
 
Pâre kıl varlık hicâbın âlem-i kalbinde tâ
Pertev endâz ola mihr-i pür ziyâ-yı nîstî
 
Râh-ı Hakkda hestî-i mevhûmunu mahv edegör
Tâ gönülde açıla kenz-i hafâ-yı nîstî
 
Bir pula değmez metâ'-ı zühd ü takvâ zâhidâ
Bî bahâdır gevher-i âlem-bahâ-yı nîstî
 
Gün olur uğrar yolum ser menzil-i maksûda kim
Serde var sevdâ-yı aşk ile hevâ-yı nîstî
 
Ey mu'allim intihâ-yı ders-i ilm-i kâl u kîl
Mekteb-i aşk içre oldu ibtidâ-yı nîstî
 
Nîstîden oldu zâhir gerçi her hestî ayân
Akla gelmez ibtidâ vu intihâ-yı nîstî

Bende-i Âl-i Alî'dir şâh-ı iklîm-i bekâ
İftihârı oldu Burhân'ın abâ-yı nîstî
 
Vezni: 
Fâilâtun Fâilâtun Fâilâtun Fâilun
veya 
Feilâtun...........................Feilun
 

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

https://www.facebook.com/arabi.farsi

https://www.facebook.com/ileritariq

https://www.youtube.com/user/tarikileri/videos

Burhaneddin-i Belhi nisti gazeli gazel kaside şiir arapça farsça arabi farsi Târık İleri Ayfer Aytaç Volkan İleri

 

Sözlükçe: 

NİSTÎ (ﻧﻴﺴﺘﻰ): Yokluk, adem. 
Karşıtı: Hestî (Varlık)
Kılalım nistî yoluna sefer / Varalım kûy-i yâra hest olalım (Nesîmî).
 
CÂM (ﺟﺎﻡ): Cam veya topraktan yapılmış bardak, içki kadehi.
Susadım gāyet harâretten katı / Sundular bir cam dolusu şerbeti (Süleyman Çelebi).
Câm-ı mînâdan mey-i ser-şâr kendin gösterir (Fıtnat Hanım).
 
TARAB (ﻃﺮﺏ): Sevinmekten gelen coşkunluk, sevinç ve şenlik. 
Şol ki gaflet ile yatıp etmez tarab / Gövdesinde yok mu ola can aceb (Niyâzî-i Mısrî).
Milletin büyük bir tarab-ı şâdî içinde îlân ettiği şey devr-i intibâhımızdı (Cenap Şahâbeddin).
Bahçede, sabah letâfet ve şâşaasıyle kuşlar kemâl-i şevk ve tarabla nağmesaz olmağa başladı… (Sâmipaşazâde Sezâî). 
Tarabgâh (ﻃﺮﺑﮕﺎﻩ) Sevinç ve coşkunluk yeri.
Bir gün o ümmîd-perestin yeri / Sadr-ı tarab-gâh-ı telâkî olur (Muallim Nâci).
Bu tarab-gâh yok, bu cây-ı sükût / Ki durur pür-mehâbet u mebhût (Tevfik Fikret).