Osman Kemâlî'den Rûhî-yi Bağdâdî'ye tahmîs

Osman Kemâlî'den Rûhî-yi Bağdâdî'ye tahmîs
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 03 Aralık 2018 19:57

alt

Yevme lâ yenfa'u mâlun ve lâ benûn illâ men etâllâhe bi kalbin selîm.
O gün, ne mal fayda verir, ne oğullar ancak Allah'a selîm bir kalb ile varan başka...
(Sûre-i Şu'arâ, Âyet 88-89)

 
Ey gönül bil ezelî ahde samîm isterler
Aldığın bâr-ı emânâta kerîm isterler
Hâlık’ın seyrederek halka rahîm isterler
Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler
"Yevme lâ yenfa'u"da kalb-i selîm isterler
 
İzz ü câh devlet ü rıf’at yerine bî-nâm ol
Merteben şâh ise de bende-i hâss u âmm ol
Nîk ü bed hâli bırak muntazır-ı encâm ol 
Berzah-ı havf ü recâdan geçegör nâ-kâm ol
Dem-i âhirde ne ümmîd ü ne bîm isterler

 

 
Yetiş ol âleme kim olmaya anda biz siz
Anda ne şâh u ne gümrâh ne mutî’ u ne hûnrîz
Yokdur ol dâirede nisbet-i çîz ü nâçîz
Âlem-i bî-meh ü hurşîd ü felekde hergîz
Ne mühendis ne müneccim ne hekîm isterler
 
Çalma ikbâl kapısın perde-i idbâr açılır
Sohbet-i pîr ile âşıklara efkâr açılır
Ehl-i dil hâre nazar eylese gülzâr açılır
Âlem-i keşf-i me'ânîde çok esrâr açılır
Giremez nefs-i gazûb anda halîm isterler
 
Gönlünü kıl heves-i nefs ü hevâdan sâlim
Kendini bil ezelî “bezm-i elest”de kâim
'Iyd-i vaslı gözet ol kayd-ı sivâdan sâim
Sâkin-i dergeh-i teslîm-i rızâ ol dâim
Ber-murâd etmeğe hizmetde mukîm isterler
 
Sıdk ile hizmet-i insâna girip insân ol
Ölmeden evvel ölüp hâtime-i nisyân ol
Ne melâhid ü ne sôfî-i bî-iz'ân ol
Unutup bildiğini 'ârif isen nâdân ol
Bezm-i vahdetde ne 'ilm ü ne 'âlim isterler
 
Eli boş 'âşıka mahbûblar el vermezler
Dikeninden çekinen ellere gül vermezler
Cân u bâş vermeyene zevk-i gönül vermezler
Harem-i ma’nîde bîgâneye yol vermezler
Âşinâ-yı ezelî yâr-i kadîm isterler
 
Yokluğa etme keder vârına mesrûr olma
Halkı nefretle görüp 'âleme menfûr olma
Ehl-i 'irfâna kul ol nefse uyup kul olma 
Cürmüne mu’terif ol tâ'ate mağrûr olma
Ki şifâhâne-yi hikmetde sakîm isterler

 

 
Saçsa da 'âleme ger Nûr-i Hudâ pertevler
Ne gider ne götürür maksada ham peyrevler
Göremez Hakk’ı gözü kör dili gâfil dîvler
Kıble-yi mâ’nîyi fehmeylemeyen kecrevler
Sehvine secde edip ecr-i azîm isterler
 
Her göz açtıkça bir et fâtih ile meftûhi
Hakk bilir sen arama fâsid ile memdûhi
Ey KEMÂLÎ sakın incitme dil-i mecrûhi
Ezber et nükte-i esrâr-ı dili ey RÛHÎ
Hâzır ol bezm-i ilâhîde nedîm isterler
 
Meşhûr şâir Bağdadlı Rûhî'nin hakîmâne şiirinin Şeyh Osman Kemâli Efendi tarafından yapılan tahmîsidir...Her bendin son iki mısra'ı RÛHÎ'nin, ilk üç mısra'ı KEMÂLİ EFENDİ'nindir...