Ayaşlı Muallim Şâkir'den Tuyuğlar

Ayaşlı Muallim Şâkir'den Tuyuğlar
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 08 Ekim 2019 22:44

San'at ve Edebiyat dünyâmızda bilinen şöhretlerin, zirvelerin yanında; bilinmeyen veya yeteri kadar tanınmayan, hattâ daha doğru bir ifâde ile, şahsiyetleri, eserleri tam mânâsıyla takdir olunamayan dehâ seviyesinde birçok kıymetlerimiz daha vardır ki, işte bunlardan birisi de Ayaşlı Muallim Şâkir Efendi'dir. Kendisinin bir şiirini 2015 senesinde neşretmiştim: (http://www.ayferaytac.com/tum-makaleler/1284-bidad-edib-.html)

Lisan-ı Arabî, Fârsi ve Fransevîye son derece hâkim bir zât olan, gönlü geniş, eli bol, manevî yönden zengin, kalender-meşrep bir kişi olan Şâkir-i Ayaşî'nin bazı dörtlüklerini, açıklamalarıyla berâber sizlerle paylaşıyorum

alt

 

Mâ-dûnun ile eyleme da'vâ-yı tefevvuk

Sen kendine fâik olan akrânını seyret

Tâvûs gibi ârâyiş-i rengînini görme

Bak âyine-yi ibrete noksânını seyret

 

Kendinden aşağıda olanlarla üstünlük dâvâsına/iddiasına girme

Sen kendinden üstün olan yaşıtlarına bak

Tavus kuşu gibi renkli süslerini görme

İbret ayinesine bakarak noksanını/kötü yönlerini vb. seyret

 

Her perî-sîmâya bakmaz dîde-i nâ-dîde-bîn

Her sevâd-ı zülfe meyl etmez dil-i sevdâ-karîn

Âfitâb-ı hüsn-i hûbân âkıbet eyler ufûl

Ben muhibb-i lâ-yezâlim "Lâ uhibbu'l-âfilîn

 

Görülmemiş şeyleri gören göz, her peri yüzlü güzele bakmaz

Sevdâlı gönül her siyah zülüflü olana meyletmez

Güzellerin güzellik güneşi sonunda batar gider

Hâlbuki ben zevâli olmayan güzelliği severim. (En'am sûresinin 76. âyetinde ifade buyurulduğu üzere, Hazret-i İbrâhim'in gece gördüğü yıldızın sönüp gitmesi karşısında dediği gibi): "Ben böyle sönüp batanları sevmem"

 

Bozulmuş bezm-i yârân çâşnî-i mey değişmiştir

Tarab-gâh-ı cihânda nağme-i hey hey değişmiştir

Bugün bence hulâsa kıble-i kalbim Muhammed'le

Hodâ-yı lem-yezelden mâ-adâ her şey değişmiştir

 

Dostların meclisi bozulmuş, şarabın tadı değişmiştir.

Çalgı ve eğlence yeri olan dünyâda hey hey nağmeleri değişmiştir.

Hâsılı, bence, kalbimin kıblesi olan Muhammed (aleyhisselâm) ile zevâli olmayan Allah'tan başka her şey değişmiştir.

 

Değil nasîbe-i hestîsi rûh-ı vâlihimin

Bu hud'a-gehte geçen bir hayât-ı hâb-âlût

Bir uhreviyyet-i ömrün ümîd-kârı fakat

O babda fikr-i mezâhib bütün zehâb-âlût

 

Bu oyun ve aldanma yeri olan dünyâda geçen bir uyku ve rüyâ gibi olan hayat, keder ve hüzünle şaşırıp kalmış rûhumun varlık nasibi değildir. Âhiretteki sonsuz bir hayatı ümit etmekle beraber, o konuda mezheplerin fikirleri de zan ve sapmadan ibârettir.

 

Tuyuğ: Dîvan edebiyâtına halk edebiyâtından geçen, arûzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbı ile yazılan, mısrâ sayısı ve kāfiye düzeni bakımından rubâîye ve mâniye benzer bir nazım şekli.

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Tarık İleri tarık ileri Ayfer Aytaç AYFER AYTAÇ VOLKAN İLERİ ÖZLEM İLERİ