Ağlayıp zâr eyleme mevtime ey anam babam

Ağlayıp zâr eyleme mevtime ey anam babam
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 21 Temmuz 2012 14:10

alt

 

 

Âh mine'l mevt
 
Ağlayub zâr eyleme mevtime ey mâder u peder 
Emr-i Hakkdır bu dünyâya gelenler hep gider
Cennetu'l Me'vâ değil mi rûh-ı sıbyânın yeri
Râh-ı Cennetdir mezârım doğru Me'vâya gider
 
Bıyıklıoğlu Ahmed Ağa'nın kerîmesi
Fâtıma Hânım rûhuna ve kâffe-i ehl-i îmân ervâhlarına el-Fâtiha
 
Fî sene 1308 Rebiu'l âhir