Turâbî'nin Münâcâtnâme'sinin müzehheb ilk sayfası

Turâbî'nin Münâcâtnâme'sinin müzehheb ilk sayfası
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 27 Şubat 2013 14:15

alt

Münâcâtnâme

Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihi nesta'în

 
Mefâîlün Mefâîlün Feûlün
 
İlâhî abd-i âciz, rûsiyâhım
Nidem âyâ ki ferdâ çok günâhım
 
Bana müstağlib olmuşdur hicâlet
Bilirsin hâl u ahvâlim, ne hâcet
 
Tehîdestim, rehinde şermsârım
Zebûn itdi beni isyân-ı bârım
 
Sana lâyık amel kim bende yokdur
Velîken rahmetin deryâsı çokdur
 
Ümîdim hem penâhım ey şehinşâh
Budur "Lâ taknetû min rahmetillâh"
 
Hakîrîm yâ Ganî ez mûr kemter
Beni rüsvây kılma rûz-i mahşer
 
"Rehinde" yazısında "nazal nun" yerine yanlışlıkla "nun" harfi yazılmış.
 
abd-i âciz: âciz kul
rûsiyâh: kara yüzlü
âyâ ki: acabâ
ferdâ: yarın
müstağlib: baskın çıkan
ahvâl: hâller
tehîdest, tohîdest: eli boş
reh: yol
şermsâr: utangaç, utanan
zebûn: düşkün
isyân-ı bâr: günahlarla dolu isyan
velîken: lâkin, ama
deryâ: deniz
penâh: sığınacak yer, sığınak
şehinşâh: şâhlar şâhı
Lâ taknetû min rahmetillâh: Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. (Zümer Sûresi, 39/53)
Ganî: 1. zengin. 2. Allah'ın isimlerinden biri.
ez mûr kemter: karıncadan da düşkün
rûz-i mahşer: mahşer günü
 
Maa's-Selâm ve maa'l-ihtirâm ile arz ederim.
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir