Düşündüm

Düşündüm
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 11 Ağustos 2013 15:18

 

Mef'ûlu/Mefâîlu/Mefâîlu/Fe'ûlun vezninde
 

Gittikçe tevessu ediyor ilm-i kıyâfet

Kıhf ile hutûtu'l-yed ile keşf u isâbet

Evzâ ederek muzmeri ta'yîne delâlet

Teybîn-i serâirdeki sîmâyı düşündüm

 

Bir manyetize ipnotize hâllerin aldım

alt

Bir hallusiyasyon ile somnambula daldım

Bir hayli de cinlerle perîler ile kaldım

El-hâsılı bilcümle habâyâyı düşündüm

 

Afyon ile beng eyliyor âzûrdeyi bî-gam

Morfin kılarak muztaribi hufte-i her dem

Bî-his kalıyor can kloroform ederek şem

Medhûş-i ezel bir dil-i şeydâyı düşündüm

 

Hâkim bilemem me'sere-i gayr-i habîri

Seyyâle-i berkıyyeyi yâhûd ki esîri

Her şeyde görüp hikmet-i Allâm u Kadîr'i

Hükmü'l-hikemi sırr-ı hüveydâyı düşündüm

 

Vermek bile bir gûş-i safâ ûd u kemâna

Raks-âver olur gerçi semâ-hâne-i câna

Hem nefhâ olup tayr-i elestî-yi cenâna

Vecd-âver olan zemzeme-i nâyı düşündüm

 

Lezzetle gelip rûhuma bir mestî-yi râik

Etmekle beni tasfiye-yi sîneye lâyık

Gönlümde aranmakta iken kayd-ı alâik

Hânemde kütüphânemi, zehrâyı düşündüm

 

İşbu 184 dörtlükten müteşekkil manzûmenin tamamını okumak ve elde etmek isteyen arkadaşlar bana yazabilir veyâ arayabilirler.

Ayrıca Osmanlıca, Türkçe, Arapça ve Farsça'ya dâir bölümlerde okuyan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına da zaman müsait oldukça destek olurum. Bu dört dildeki tüm edebî ve akademik çalışmalarınızda en ince noktasına kadar sizlere yardımcı olmak ve yol göstermek isterim.

Evimdeki kütüphânemde 3000'e yakın çok orijinal ve nâdir eserler de bulunmaktadır. Bunların arasında ba'zı yazma eserlerin kopyası da vardır. Okuyamadığınız ya da anlamını bulamadığınız tüm Arabî, Fârsi ve Türkçe (Osmanlıca) kelime, cümle veya yazıları bana suâl edebilirsiniz, elden geldiğince yardımcı olmak isterim. Kütüphânemde yer işgâl eden lugatlar 53 (elli üç) adeddir. 

Son olarak Arapça, Farsça, Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca dillerinde gerek klâsik gerek modern olsun bütün metin tercümeleri ve akademik çalışmalarınızda da bana muracaat edebilirsiniz. 

 

Hürmet ve muhabbet duygularımla.

Târık İleri.

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir